รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^