รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพีระ สุนทรรัตน์

กลุ่มบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081 0061347

อีเมล์

^