ผู้บริหาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • thumbnail

  นางดวงจันทร์ บุญตานนท์

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ

 • thumbnail

  นางประไพ ศรีสำราญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุกัญญา ศรีอันประเสริฐ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐธิดา โพธิ์วัฒนา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพรพิมล เนวะมาตย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

^