ผู้บริหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นางรัตนาพร นาชัยลาน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวอรพรรณ ห่วงนาค

  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จุดบริการงานคุรุสภา

 • thumbnail

  นางสาว วัลคุ์วดี ภิญโญลาภเกษม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นาย เชาวลิต รัมพณีนิล

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

^