ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเข้ารายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัด

^