ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อวางแผนการจัดสถานที่รับสมัครสอบ

^