สอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

^