ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

^