ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและสอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน ม.ท.ศ.

^