ประชุมผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด

^