การประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ ปี 63

1
^