ลงพื้นที่ตรวจอาคารเรียนสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน

1
^