เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ

เอกสารประกอบการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
********
    
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 4  
ระดับความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูล/ข้อมูล สนับสนุนการดำเนินงาน

*********
การเลือกกระบวนการหลัก
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^