วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
               “จังหวัดสมุทรสาครมุ่งคุณภาพการศึกษาสู่สากล เสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
 
พันธกิจ (Mission)
           1. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
           2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าประมงและการเกษตรที่ยั่งยืน
           3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
           4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและสร้างเครือข่าย
 
เป้าประสงค์ (Goals)
           1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
           2. ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล มีคุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย
           3. จัดการเรียนรู้บูรณาการให้สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การผลิตสินค้าและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
           4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพ
           5. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล
           6. มีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของเอกชน ทุกภาคส่วน และสภาการศึกษาตามแนวทางประชารัฐ
          7. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
           1. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
           2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
           3. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
 
           ปัจจัยความสำเร็จ (Key Success Factor) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดต้องสร้างความพร้อมและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยการสื่อสาร ทิศทางการพัฒนา การมอบหมายความรับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณะต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^