ตัวชี้วัดที่ 2

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2   
ความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนากระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ


เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.1

ระดับความสำเร็จในการประหยัดงบประมาณ
    
        
  • ​รอ
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
    
        
  • ​รอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^