ตัวชี้วัดที่ 1

เอกสารประกอบการรายงานผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร


เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1   
ความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสำคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สำนักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1
ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.2
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)

    
      
 • รอ
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.3
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net)
    
      
 • รอ
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.4
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)
    
      
 • รอ
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.5
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี , 6-11 ปี , 12-14 ปี , 15-17 ปี )
    
      
 • รอ
 
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.6
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา
    
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.7
ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
    
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.8
ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
      
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.9
ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
    
      
 • รอ
 
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.10
ระดับความสำเร็จในการนิเทศการศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด
    
      
 • รอ
 
 
 
 
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^