​​
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยความยินดียิ่ง โทร. 034-429184-6 , Fax. 034-429187 , E-mail : sknpeo@gmail.com ........................วิสัยทัศน์ (Vision).....“จังหวัดสมุทรสาครมุ่งคุณภาพการศึกษาสู่สากล เสริมสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”
 

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

ระหว่างวันที่17 - 23 กรกฎาคม 2563
จำนวนผู้สมัคร อัตราว่าง วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ รวม
แยกตามกลุ่มวิชา 17 ก.ค.63 18 ก.ค.63 19 ก.ค.63 20 ก.ค.63 21 ก.ค.63 22 ก.ค.63 23 ก.ค.63
คณิตศาสตร์ 23 36 91 97 32 35 33 14 338
ภาษาไทย 9 13 43 48 21 13 13 6 157
ภาษาอังกฤษ 26 42 78 74 21 13 22 17 267
วิทยาศาสตร์ 5 49 116 143 42 37 49 20 456
เคมี 1 10 14 11 10 9 9 6 69
สังคมศึกษา 2 41 118 136 52 50 52 27 476
ดนตรี 2 1 3 0 1 4 3 4 16
ดนตรีศึกษา 2 4 5 4 2 6 6 1 28
ศิลปะ 3 6 18 8 5 8 3 3 51
เกษตร 1 3 2 4 2 5 2 3 21
ประถมศึกษา 15 13 31 30 11 11 14 2 112
ปฐมวัย 14 32 91 127 37 38 38 19 382
แนะแนว 1 0 1 2 1 2 5 2 13
บรรณารักษ์ 1 2 2 4 1 3 3 3 18
รวม 105 252 613 688 238 234 252 127 2404


​​​​​​​​
 
 ภาพกิจกรรมโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มานี้เนื่องจาก NoDerivatives 4.0 นานาชาติ

 
​​

     
​​​​
>>>ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก<<<
เจตจำนงสุจริต
1.เจตจำนงสุจริต
2.แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นคณะอนุกรรมการ
แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แผนบริหารความเสี่ยงทุจริตประจำปี2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.แบบกำกับติดตาม
2.แบบป้องกันทุจริต
มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
1.ประกาศมาตรการขับเคลื่อน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสาคร
1.ประกาศประมวลจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
1.คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มาติดต่อราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร Scan QR-Code 
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขอบคุณทุกท่านมากครับ​ ​


Youtube
Youtube

แผนที่การเดินทางติดต่อราชการ   

​ 
^